Regulament Campanie TOTAL Quartz 2017

Regulament campanie “Platesti mai putin, primesti mai mult”

organizata de S.C. TOTAL ROMANIA  S.A.

(perioada: 24 iulie  – 31 august  2017)

Art. 1 – Organizatorul

1.1.    Organizatorul campaniei promotionale “Platesti mai putin, primesti mai mult” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. HAVAS MEDIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului avand C.U.I. 14582995, nr. de ordine in registrul comertului J40/3073/2002, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO29 BRDE 445S V262 5456 4450, deschis la BRD Dorobanti, Bucuresti, reprezentata de Theodor-Dinu Teretean, cu functia de Director General, in numele S.C. TOTAL ROMANIA S.A., cu sediul social in Cristian, str. Stejarilor nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, avand C.U.I. 17379570, nr. de ordine in registrul comertului J08/721/18.03.2005, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO 25 BRDE 080 SV 206 0902 0800, deschis la B.R.D. – G. S. G., Sucursala Brasov, capital subscris si varsat: 33.783.600 lei (RON), reprezentata de Marco Pannunzio, cu functia de Director General.

1.2.    Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti consumatorii.

1.3.    Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Consumatorii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1.    Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2.    Promotia va incepe pe data de 24 iulie 2017, ora 00:00:01 si va dura pana la 31 august 2017, ora 23:59:59. 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
•    in format electronic, prin accesarea website-ului www.total.com.ro;   
•    in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1.

3.2.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a consuamtorilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.total.com.ro.

Art. 4 - Produsele participante 

4.1. 4.1    Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania: 

Produs

Litraj

QUARTZ INEO ECS 5W30

5

QUARTZ INEO MC3 5W30

5

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30

5

QUARTZ INEO FIRST 0W30

5

QUARTZ 9000 ENERGY 5W40

5

QUARTZ DIESEL 7000 10w40

5

QUARTZ 7000 ENERGY 10W40

5

QUARTZ INEO MC3 5W40

5

QUARTZ Future NFC5w30

5

4.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

4.3 Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 5 – Produsele acordate in cadrul Promotiei

Produsele participante pot fi achizitionate, pe toata durata de desfasurare a promotiei, la pretul Promotional “5 L la pret de 4 L”. 
Un Consumator poate achizitiona un numar nelimitat de Produse Participante la pretul Promotional.
Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre produsele acordate in cadrul Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.    
 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

6.1. Conditii privind participarea la Promotie 
Pentru achizitionarea produselor Participante la pretul Promotional este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1)    Produsele participante pot fi achizitinate la pretul promotional, cumperi 5 L si platesti 4 L, exclusiv in perioada Promotiei mentionata in prezentul Regulament;
(2) Consumatorii pot achizitiona Produse Participante la pretul promotional incepand cu data de 24 iulie2017 (ora 00:00:01) si pana la data de 31 august 2017 (ora 23:59:59).
(3) Produsele Participante pot fi achizitionate in limita stocului existent.
(4) Un Consumator poate achizitiona un numar nelimitat de Produse Participante.
 

Art. 7 – Taxe si impozite

7.1    Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in produsele acordate consumatorilor in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Art. 8 - Limitarea raspunderii 

8.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2.  Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002. 

8.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva. 

8.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 30 septembrie 2017 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.    Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie.
2.    Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare produsele participante sau la bonurile fiscale generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;

Consumatorii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta consumatorilor, precum si a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea campaniei.   

Art. 9 – Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

9.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.    
 

Art. 10 - Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Consumatori cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Art. 11 – Alte Clauze 

11.1    Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Consumatorilor.
11.2    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.  

X
Continuand navigarea pe acest site va exprimati acordul pentru utilizarea cookie-urilor
in vederea imbunatatirii experientei dvs. de navigare pe site-ul nostru.
Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina dedicata
politicii noastre de utilizare a cookie-urilor