Regulament TOTAL QUARTZ 2018

Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“VARA ACTIVA”


organizata de S.C. HAVAS MEDIA S.A in numele S.C. TOTAL ROMANIA  S.A.
(perioada: 18 iunie 2018  – 30 iulie 2018)
 

Art. 1 – Organizatorul

1.1   Organizatorul campaniei promotionale “VARA ACTIVA” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. HAVAS MEDIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1, inregistrata la Registrul Comertului avand C.U.I. 14582995, nr. de ordine in registrul comertului J40/3073/2002, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO29 BRDE 445S V262 5456 4450, deschis la BRD Dorobanti, Bucuresti, reprezentata de Theodor-Dinu Teretean, cu functia de Director General, in numele S.C. TOTAL ROMANIA S.A., cu sediul social in Cristian, str. Stejarilor nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, avand C.U.I. 17379570, nr. de ordine in registrul comertului J08/721/18.03.2005, atribut fiscal: RO, avand contul nr. RO 25 BRDE 080 SV 206 0902 0800, deschis la B.R.D. – G. S. G., Sucursala Brasov, capital subscris si varsat: 33.783.600 lei (RON), reprezentata de Marco PANNUNZIO, cu functia de Director General.

1.2    Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3    Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

      Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2.  Promotia va incepe pe data de 18 iunie 2018, ora 00:00:01 si va dura pana la 30 iulie 2018, ora 23:59:59.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

  • in format electronic, prin accesarea website-ului www.total.com.ro;

  • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,  sector 1  

3.2  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.total.com.ro.

Art. 4 – Produsele participante

Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, in ambalaj promotional, participa la Promotie:

Pachet

Denumire comerciala

Mod ambalare

Tip premiu acordat

 

Pachetul I 

QUARTZ INEO ECS 5W-30

3B5L   

Minge fotbal

 

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

3B5L   

 

QUARTZ INEO MC3 5W-30

3B5L   

 

QUARTZ FUTURE NFC 5W30

3B5L   

 

QUARTZ FUTURE NFC 5W30

4B4L   

 

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40

3B5L   

 

QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40

4B4L   

 

Pachetul II 

QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40

4B4L   

Sapca

 
 
  1. Ambalajul promotional va contine Produsul Participant si Premiul instant.
  2. Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent si sunt prezentante intr-un ambalaj promotional. Numai produsele cu ambalaj promotional participa la promotie.

Art. 5 – Premiile Promotiei

In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii pentru consumatori, acordate instant la cumpararea oricarui produs participant:

Natura premiului

Cantitate totala

 

[buc]

Minge Fotbal

6000

Sapca

4000

Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 43720 euro fara TVA inclus.

Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

6.1  Pentru achizitionarea produselor Participante la Promotie, Pachetul Promotional ce contine un Produs Participant si un premiu instant, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  1. Consumatorul va participa la Promotie exclusiv prin achizitionarea unuia sau mai multor Produse Participante;
  2. Un Consumator poate achizitiona un numar nelimitat de Produse Participante, in limita stocului existent.
  3. Produsele participante pot fi achizitinate exclusiv in perioada Promotiei mentionata in prezentul Regulament;

Art. 7 -  Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2.  Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

8.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei este definitiva.

8.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 29 august 2018 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

-  Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie.

- Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare produsele participante sau la bonurile fiscale generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;

Consumatorii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta consumatorilor, precum si a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea campaniei.  

Art. 9 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

    9.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

    9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

    9.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.   

 Art. 10 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Consumatori cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

X
Continuand navigarea pe acest site va exprimati acordul pentru utilizarea cookie-urilor
in vederea imbunatatirii experientei dvs. de navigare pe site-ul nostru.
Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina dedicata politicii noastre de utilizare a cookie-urilor.